Categoriearchief: Uncategorized

Bladzijde 83

Zoals menig vader, Prediker of Jesaja citeert, zo citeerde mijn vader literatuurcriticus Kees Fens. Het „Fens zegt” lag hem in de mond bestorven…. (…).

„Fens zegt dat Thea Beckman niet goed is!”

Dat was een zware slag, die mij misschien nog iets harder trof dan de anderen. In Het rad van Fortuin, een boek dat zich tijdens de bloedige Honderdjarige Oorlog afspeelt, stond een zin die ik al weken lang met ingehouden adem over las. ‘Blz 83’ had ik zelfs in ragdunne lettertjes op het schutblad geschreven.

De ongeletterde houwdegen Bertrand du Guesclin, legeraanvoerder van de Fransen, spreekt zijn bewondering uit als zijn jonge vriend Matthis Cuvelier, een verlegen dichter die geen bloed kan zien, hem in de gevangenis komt opzoeken. „‚Alleen om te weten hoe het met me ging ben je het kamp binnengekomen? Drommels, daar was moed voor nodig’, zegt Bertrand. De mannen glimlachen tegen elkaar. Beiden weten ze dat Matthis’ moed niet een kwestie is van sterke armen, doodsverachting en dierlijke bloeddorst, maar het voortdurend overwinnen van de angsten uit zijn kinderjaren.”

Thea Beckman, de schrijfster, zette beide soorten moed, het overwinnen van het Engelse leger en het overwinnen van verlegenheid, op eenzelfde lijn.Nicolien Mizee

Een versie van dit artikel verscheen op dinsdag 28 juli 2015 in NRC Handelsblad.

Kennis-overdracht vertrouwen

Het kennis-overdracht vertrouwen, “epistemic trust ” is een sociale vaardigheid die je leert in je kindertijd.  Het ontwikkelen van dit vertrouwen is een proces waarin ouders hun kinderen leren in te schatten bij wie ze hun natuurlijke waakzaamheid op het gebied van kennisoverdracht kunnen laten varen, en bij wie ze dat beter niet kunnen doen.

Een belangrijk onderdeel van de inschatting is waar te nemen hoe iemand werkelijk tegenover je staat en welke belangen er in het geding zijn. De inschatting is van waarde omdat voor een groot deel van de kennis geldt dat  het ondoenlijk of zelf onmogelijk is om zelf te onderzoeken in hoeverre de overgedragen kennis te vertrouwen is.

De verwevenheid van het kunnen vertrouwen van iemand en het gebruik maken van zijn kennis, maakt ook iets anders zichtbaar. Het is van belang dat kinderen in staat zijn om zich ontvankelijk, (leerbaar) op te stellen om er vervolgens waardering voor te krijgen. Het roept het  beeld op dat hij/zij de moeite waard is om kennis aan over te dragen

Diep in ons zelf

Door Václav Havel

Diep in ons zelf dragen wij de hoop.
Is ze niet daar, dan is ze nergens.

Hoop is een bewustzijn
en staat of valt niet met wat er in de wereld gebeurt.

Hopen is voorspellen noch voorzien.
Hoop zit ons in de ziel, in het hart gegrift,
ligt voor anker voorbij de horizon.

Hopen,
in deze diepe en krachtige betekenis,
is anders dan blij zijn om wat goed gaat
of je graag inzetten voor wat zeker succes heeft.

Hoop is de kunst om ergens aan te werken omdat het goed is,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet optimisme,
niet de overtuiging dat iets goed zal aflopen.
Hopen is zeker weten dat iets zinvol is,
ongeacht de afloop.

Mensen die niet naar elkaar luisteren[i].

De meest gemaakte fouten van mensen die niet naar elkaar luisteren[i].

 1. Niet luisteren
 2. Gedachte lezen, je kent de ander beter dan hij zichzelf kent
 3. Verwijten in plaats van wensen
 4. Het ‘Ik zeg, patroon’
 5. Generaliseren
 6. Eisen van gevoelens of spontaan gedrag
 7. In algemene termen praten
 8. Vragen die geen vragen zijn: ‘ houd je nog wel een beetje van me?’
 9. Op de man spelen: beledigingen van karakteranalyses
 10. Kijk naar jezelf reacties
 11. Afdwalen van het onderwerp en oude koeien uit de sloot halen.
 12. Ja maar.

[i] Annet Huffels, Praten met je partner.

Breekbare mensen

Jeroen van Merwijk

Breekbare mensen
Breekbare mensen
Op zoek naar een beetje geluk
Breekbare mensen
Ik weet het, ik ken ze
Gevoelig en snel van hun stuk
Breekbare mensen
Vertroetel, verwen ze
Ach, zet ze toch nooit onder druk

Ze proberen wel als een ander te leven
Maar dat valt ze toch dikwijls niet mee
Ze blijven de zwervers maar aalmoezen geven
Ze lopen maar steeds naar het goede te streven
Wanneer ze beroofd zijn, de daders te vergeven
Ze zeggen nooit eens een keer onverbiddelijk ‘nee’

Breekbare mensen vallen zomaar in scherven
In breekbare mensen zit soms zomaar een scheur
Dan gaan ze harten met pijlen in loofbomen kerven
Beginnen voor Greenpeace leden te werven
Omdat overal zeehondenbaby’tjes sterven
Of ze gaan, voor Soedan, met een bus langs de deur

De hemel zij dank voor de breekbare mensen
Ze geven ons leven een doel en een zin
En krijgen, wanneer ze ten onrechte sterven
Advertenties met aardige dingen erin

Cognitieve dissonantie

Leon Festinger (1919-1989) onderzocht cognitieve dissonantie.  Het gaat hier om twee of meer ideeën of overtuigingen, die iemand over een bepaald onderwerp heeft. Deze ideeën zijn met elkaar in conflict. Als iemand zich bewust wordt van het conflict, dan ervaart diegene een oncomfortabele staat van cognitieve dissonantie en is hij gemotiveerd om dat gevoel te verminderen. Een alternatief idee, ook al is het onjuist, kan ervoor zorgen dat dissonantie minder wordt, zeker wanneer het ook door anderen aangenomen wordt.

Een van de meest bekende experimenten waar in cognitieve dissonantie onderzocht werd,, is het één dollar experiment. Deelnemers moesten gedurende een uur, twee extreem saaie taken uitvoeren. Vervolgens werd er aan deelnemers gevraagd om de “volgende deelnemer” – die eigenlijk verbonden was met het onderzoek, te vertellen over wat zij tijdens de taak hadden moeten doen. Dit ging volgens een voorgelegd verhaaltje (script) waarin stond dat het werk boeiend en interessant was. Sommige proefpersonen kregen één dollar voor het uitvoeren van dit verhaaltje, terwijl andere proefpersonen twintig dollar kregen.

Uiteindelijk moesten alle deelnemers zich uitspreken over hoe zij het werk zelf hadden ervaren. De resultaten waren dat de deelnemers die alleen maar één dollar gekregen hadden, deze taak positiever beoordeelden dan diegenen die twintig dollar kregen. De reden was dat de één-dollar deelnemers meer cognitieve dissonantie ervoeren, omdat zij een valse positieve rapportage over de ervaring hadden gegeven, terwijl het eigenlijk een vervelende taak is voor zo weinig geld. De twintig-dollar deelnemers hadden meer geld gekregen, waardoor ze hun valse rapportage makkelijker konden rechtvaardigen. Ze gebruikte voor zichzelf het argument dat het werk goed betaalde.

De één-dollar deelnemers konden hun cognitieve dissonantie verminderen door hun echte mening over het werk aan te passen. De aanpassing was dat ze het werk interessant vonden.

Ontwikkeling van vriendschappen

Psychologen Altman en Taylor ontwikkelden in het begin van de jaren zeventig een belangrijke theorie over de groei van vriendschappen. Zij stellen dat wederzijdse openheid dé motor is van de ontwikkeling van relaties. Dit betekent dat wanneer vriendschappen zich ontwikkelen, de één open is tegen de ander en de ander open reageert.

Verder is het noodzakelijk dat de intimiteit van informatie die gedeeld wordt, op een gelijkwaardige manier toeneemt. Gelijkwaardigheid is essentieel.  We ervaren mensen die niet open reageren op onze intieme openheid als koud en afstandelijk. Daarnaast vinden we het niet passend als iemand in het eerste contact direct al intieme informatie met ons deelt.

Onderzoekers vonden strikte regels omtrent welke informatie in welk stadium van de vriendschap gedeeld mag worden. Op het overtreden van deze regels staan sancties zoals een negatief oordeel over de ander en soms sociale uitsluiting.

Mensen met een depressie zijn vaak te open over hun negatieve gevoelens. Een tegenreactie is te vertellen hoe ze zich moeten gedragen en denken. Wanneer dit niet snel genoeg wordt opgevolgd, volgt sociale uitsluiting. De andere kant, niet open zijn zoals bij sociaal angstige mensen veel voorkomt, zorgt ook voor sociale uitsluiting. Niet open zijn wordt gezien als koud en afstandelijk en geeft de boodschap af dat de vriendschap niet verder ontwikkeld kan worden.

In psychotherapie speelt openheid een belangrijke rol. Open zijn over gebeurtenissen die je zelf hebt meegemaakt, leidt tot psychisch herstel.

Zie ook wikipedia: Social penetration theory

Depressie en sociale competitie theorie

In de sociale competitie theorie speelt stemmig een belangrijke rol. Een negatieve stemming komt bij mensen voor die een sociaal conflict niet kunnen winnen en zich weigeren neer te leggen bij verlies. Naast het benoembare verlies, verandert ook de sociale verhouding, de hiërarchie. We hebben moeite ons over te geven aan de nieuwe sociale verhouding.

Volgens de hypothese van Price hebben we van nature een onbewust mechanisme dat er voor zorgt dat we bij statusverlies ons terugtrekken. We laten in ons gedrag een vorm van overgave zien en belangrijker nog, agressie blijft achterwege. Dit laatste maakt verzoening met een ander mogelijk. Het innerlijke gevoel van verlies is hierdoor van tijdelijke aard.

In de huidige maatschappij zijn wij beperkt in staat om veranderingen in de sociale hiërarchie op te vangen. Ten tijden van onze voorouders was statusverlies meer natuurlijk en sociaal geaccepteerd waardoor verzoening makkelijker plaatsvond. Het uitblijven van verzoening is een belangrijk bron voor het ontwikkelen van depressieve klachten.

Doctor Faustus

In het onderstaande fragment uit Doctor Faustus is de musicus en componist Adrian Leverkühn in gesprek met de duivel. Leverkühn zal zijn Apocalyptisch Oratorium als het meesterwerk van een virtuoos proberen te voltooien, maar de prijs die hij voor zijn virtuositeit betaald is hoog. De duivel die hem bijstaat, eist dat Leverkühn afziet van iedere aanspraak op liefde en liefhebben. Psychologie, waar inlevingsvermogen en mededogen deel van uitmaken, wordt sowieso door de duivel verworpen.

-‘Psychologie – God erbarme, heb je daar nog steeds wat mee? Dat is slechte, burgerlijke negentiende eeuw! De epoque is haar spuwzat, weldra zal zij op haar werken als de rode lap op de stier, en hij die het leven met psychologie dwarsboomt kan gewoon een klap op zijn test verwachten. Wij gaan een tijdperk binnen, mijn beste, dat niet door psychologie getreiterd wenst te worden…. Dit terzijde. Mijn beding was duidelijk en eerlijk, ingegeven door de legitieme ijverzucht van de hel. Liefde is verboden in zoverre zij verwarmt. Je leven zal koud zijn – daarom mag je van geen mens houden.’

Doctor Faustus is een roman van de Duitse schrijver Thomas Mann, gepubliceerd in 1947.

Psychotherapie Amsterdam

Vier soorten communicatie die bij een conflict achterwege moeten blijven.

De bekende Amerikaanse relatietherapeut John Gottman gebruikt de metafoor van de vier ruiters van de Apocalypse om aan te geven welke vier soorten communicatie achterwege moeten blijven als een paar wil dat hun conflicten niet escaleren. Deze vier zijn:

 • Kritiek geven (tijdens een conflict)
 • Defensief reageren
 • Minachten
 • Een muur optrekken

Oorspronkelijk komen de vier ruiters van de Apocalypse voor in het boek Openbaring in de bijbel. De een verovert, de ander brengt oorlog, weer een ander brengt voedseltekort en de laatste doodt door oorlog, honger en plagen.

Veel kunstenaars hebben zich laten inspireren door de vier ruiters van de Apocalypse en nu ook een psycholoog.

In de illustratie van Albrecht Dührer is te zien hoe het gewone volk door de ruiters vertrapt wordt.

Een therapeut moet volgens Gottman het paar waarschuwen wanneer een van deze vier ruiters voorbij komt. In ieder geval moet de therapeut het gesprek van het paar stoppen als er sprake is van directe beledigingen

 

Het tegengif voor Kritiek is: Vertellen wat je voelt (Ik-boodschappen, geen Jij-boodschappen en verwijten) over een bepaalde situatie en een positieve behoefte uitspreken waarin je je partner vraagt om iets voor je te doen . Bijv. Ik wil graag dat je me vraagt hoe mijn dag was.

Defensief reageren biedt een vorm van zelf-bescherming door te jammeren, het onschuldige slachtoffer te spelen of door het spelen van de vermoorde onschuld. Het tegengif hiervoor is verantwoording nemen voor in ieder geval een deel van het probleem.

Minachting is vaak een opmerking vanuit een superieure positie waar sarcasme, scheldwoorden, directe beledigingen of iets listig-s in zit: (zoals iemands spelling verbeteren als hij/zij boos is.  Minachting is dè grote voorspeller voor scheiding. Het tegengif voor minachting is de aanwezigheid van respect. De therapeut draagt bij aan een cultuur van waardering en bewondering voor elkaar.  Hij het helpt het paar op zoek te gaan naar daden van de ander die gewaardeerd en gerespecteerd kunnen worden.

Bij het optrekken van een muur onttrek je je emotioneel aan de interactie en luister je niet meer. Ondertussen slaat het hart meer dan 100 slagen per minuut. Het tegengif bestaat eruit dat men zichzelf zachter maakt en kalmeert en de fysieke opwinding vermindert zodat men emotioneel betrokken kan blijven. Ontspanning en meditatie helpt.

De opgewonden partner kan leren om zichzelf te kalmeren in het bijzijn van de andere partner. Het beste is nog als de ene partner de andere kan helpen bij de kalmering op momenten van emotionele overstroming, bij het verstijven of een muur optrekken.

Soms wil iemand weglopen, vluchten in deze situaties. Door als therapeut op deze momenten bij de gevoelens te blijven kan de cliënt leren om er mee om te gaan. Door bij de gevoelens te blijven kunnen de nuances van de gevoelens en wat het lichaam wil zeggen, tot uitdrukking gebracht worden. Zo kan de vlucht gekeerd worden.